Dr. G. Priyank Varma

Dr Priyank Varma, english faculty

Dr. Srabani Basu

Dr Rajni

Dr. Soni Wadhwa

Dr Rajoshree Chatterjee

Ms Abhilasha Gusain

Dr Sheetal Yadav

Dr Sayantan Thakur

Dr Thirukovela Nikhilesh

Dr Bidisha Pal