New Hostel Plan for AY 2023-24

HOSTEL BLOCK GENDER
GANGA BOYS
VEDAVATHI BOYS
KRISHNA (Level 6 to 9) BOYS
HOSTEL BLOCK GENDER
GODAVARI GIRLS
NARMADA GIRLS
YAMUNA GIRLS
KRISHNA (Level 1 to 5) GIRLS
TOP