Core Committee

Chairperson

Prof. D. Narayana Rao

Convener

Prof. Ranjit Thapa
Dr. Murali Krishna Enduri

Co-Conveners

Dr. Karthik Rajendran
Dr. Pardha Saradhi Maram
Dr. Mahesh Kumar Ravva

Members

Dr. Vinod Kumar G S

Dr. Sujith Kalluri

Dr. Fouzul Atik

Dr. Pranab Mandal

Dr. Karthikeyan E

Dr. Venkata N Nori

Dr. Anirban Ghosh

Dr. Anil K Suresh

Dr. Pradyut Kumar Sanki

Dr. Sutharsan Govindarajan

Dr. Manjunatha Thondamal

Dr. S. Mannathan

TOP