Core Committee

Chairperson

Prof. D. Narayana Rao

Convener

Prof. Ranjit Thapa

Co-Conveners

Dr. Murali Krishna Enduri
Dr. Karthik Rajendran

Members

Dr. Vinod Kumar G S

Dr. Pardha Saradhi Maram

Dr. Mahesh Kumar Ravva

Dr. Sujith Kalluri

Dr. Fouzul Atik

Dr. Pranab Mandal

Dr. Karthikeyan E

Dr. Anirban Ghosh

Dr. Anil K Suresh

Dr. Pradyut Kumar Sanki

Dr. Sutharsan Govindarajan

Dr. Manjunatha Thondamal

Dr. S. Mannathan

Dr. Venkata N Nori

TOP